Våre tjenester

construction-engineers-discussing-construction-pla-LMS8MK2.jpg

/ 01

Prosjektering

Skal du i gang med å bygge hus, hytte, garasje eller skal du bygge på eksisterende bolig? Vi i Total Prosjektering kan bistå med tegninger, søknad og prosjektering.

Vi utarbeider alt fra ideskisser til endelige tegninger som fasadetegninger, plantegninger, snitt, situasjonsplaner og det som er nødvendig for å kunne søke om ditt tiltak.

Real estate agent has proposed terms and conditions to customers who sign house purchase agreements with insurance, Agreement to sign the purchase contract concept.

/ 02

Taksering

Taksering handler om å beskrive tilstand og forutse utgifter på en måte som øker tryggheten for både kjøper og selger.
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til din bolig eller leilighet. Om den er ny eller gammel spiller ingen rolle. Vår jobb er å påse at regler og forskrifter er fulgt. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Prosjektering

Arkitekttegninger

Dersom du skal bygge nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg/påbygg.

Vi lager arkitekttegninger av høy kvalitet hvor vi setter fokus på godt design, smarte planløsninger og ikke minst kundetilfredshet.

Vi utarbeider alt fra ideskisser til endelige tegninger som fasadetegninger, plantegninger, snitt, situasjonsplaner og det som er nødvendig for å kunne søke om ditt tiltak.

Det vil bli levert skreddersøm for å sikre at akkurat din bolig, hytte, garasje eller annet blir som du selv ønsker. Vi jobber tett sammen med kundene våre for å finne de beste løsningene på ønsker og behov. Vi vil også være der som rådgiver for smarte løsninger som du kanskje ikke har tenkt på.

Dersom du trenger hjelp til opptegning av påbygg/tilbygg er det en fordel om tegninger av eksisterende bolig fremskaffes dersom disse eksisterer. Er tegningene eldre og av dårlig kvalitet, starter vi med å tegne opp dine eldre tegninger digitalt, slik at nytt tiltak fremstår som en del av det samla bilde.

Byggesøknad

Vi utfører oppdrag som ansvarlig søker. Dette er et område vår sentral godkjenning dekker.

Typiske oppdrag er byggesaker som omhandler:

  • Nybygg – enebolig/fritidsbolig
  • Nybygg – garasje / hagestue / pergula
  • Endring av bygg
  • Tilbygg / påbygg
  • Riving
  • Forstøtningsmurer
  • Seksjonering / deling av eiendommer

 

I en byggesøknadsprosess vil vi stå som ansvarlig søker. I de fleste tilfeller er det krav om at søknaden sendes gjennom et godkjent foretak. Byggesøknad dekkes av vår sentral godkjenning.

For å sikre kortes mulig saksbehandling i din hjemkommune er det viktig med en god gjennomføringsplan og en god søknad

Vi hjelper til med alt fra konferering med kommunen, utfylling av nødvendige dokumenter, søknad om tillatelse til tiltak, nabovarsel og helt frem til søknad om ferdigattest. Alt du trenger fra A – Å.

Arbeidstegninger

Når ditt byggeprosjekt er godkjent vil vi utarbeide arbeidstegninger for de fleste type bygninger.

Vi utarbeider arbeidstegninger for de fleste type bygninger. Arbeidstegningene vi utarbeider kan brukes av alle fagområder i byggeprosessen. Det blir blant annet inntegnet forslag til plassering av ventilasjonskanaler og avløpsrør.

Vi utarbeider også fundamentsplaner hvor alle punktlaster blir beskrevet.

Arbeidstegningene leveres i målestokk 1:50. Vi er veldig nøye med god målsetting, og setter viktigheten av dette høyt.

Viktigheten av å utarbeide arbeidstegninger fra søknadstegninger kommer tydelig frem når alle fagene skal plassere sitt utstyr. Er det ikke på forhånd utarbeidet bra tegninger for dette vil det fort bli kostbart dersom forandringer må gjøres. Det vil også bli mer synlig innkassing av teknisk utstyr.

Precut

Det er mange måter og bygge hus på, men Precut er den mest normale og hensikts-messige løsningen der materialene leveres ferdig oppkuttet og merket til byggeplass.

Vi lager underlag for produksjon av Precut. Dersom en ønsker precut, leveres underlaget med en komplett løsning for bærende trekonstruksjoner.

Det betyr at du får levert prosjekteringsgrunnlag for komplett leveranse av det som skal til for «rammen» i byggverket.

Med denne prosjekteringen kan du velge om du vil kappe alle nødvendige stendere/bjelker/sperr selv utfra kappelister og detaljer med millimeters nøyaktighet, eller om du ønsker det kan du også få levert precuten av en trelastleverandør i området hvor du bor.

Alle dimensjoner blir dimensjonert og levert ikke bare iht. norsk standard, men også iht. anbefalinger og våre erfaringer for å få et hus som oppleves som solid.

Vi bruker Vertex BD (tegneprogram) som genererer maskineringsfiler som brukes av de fleste trelastleverandørene i Norge. Vi kan også være behjelpelige med valg av trelastleverandører om nødvendig.

Med et precutsett blir det veldig enkelt å bygge. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om precut.

Statiske beregninger

Som leverandør av statiske beregninger har vi spesialisert oss på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Total Prosjektering AS har spesialisert seg på dimensjonering av bærende trekostruksjoner.

Skal du i gang med et nybygg eller en litt større renoveringersjobb vil statiske beregninger være noe du bør tenke over. Dette vil gi deg et totalt overblikk over alle bærende konstruksjoner i boligen.

I alle våre prosjekter blir alt av bærende konstruksjonsdeler som stendere, søyler, dragere, sperr nøye dimensjonert.

Dersom du i forbindelse med nybygg eller påbygg ønsker å få beregnet størrelse på dragere eller søyler, hjelper vi deg kjapt og enkelt med det.

Uavhengig kontroll

Krav om uavhengig kontroll ble innført 1. januar 2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil.

For alle nye boliger skal det gjennomføres kontroll av våtrom og av lufttetthet. Det er også krav til kontroll når ombygning av våtrom i eksiterende boliger er søknadspliktige.

Fritidsboliger med mer enn en boenhet er også underlagt krav til kontroll.

Det er tiltakshaver / byggherre som skal engasjere firma for uavhengig kontroll. Det engasjerte kontrollforetaket skal være medtatt allerede i byggesøknad.

Vi har konkurransedyktige priser. Ta kontakt for et tilbud!

Taksering

Tilstandsrapport / Eierskifte

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand, samt skader eller avvik som takstingeniøren har funnet ved sin undersøkelse. Takstingeniøren vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type.

Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje og forringelse etter normal bruk, vil sjelden være noe du som kjøper kan klage på.

Reklamasjoner og overtakelser

En reklamasjonsrapport er i praksis en tilstandsrapport som spesialiserer seg på å vurdere forhold som det klages på i forbindelse med eiendomsovertakelse.

Takstmannen utfører en grundig befaring på stedet og vurderer tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske aspektene blir ikke inkludert i vurderingen.

Økonomiske konsekvenser blir beregnet basert på kostnadene ved nødvendig utbedring for å oppnå referansenivået, dersom det blir påvist et negativt avvik.

Uavhengig kontroll

Kravet om uavhengig kontroll ved nybygg og søknadspliktig ombygging gir en ekstra trygghet for deg som er ansvarlig for tiltaket.

Hva innebærer uavhengig kontroll og når er det påkrevd?

Uavhengig kontroll representerer en viktig kvalitetssikring av prosjektering, utførelse og resultatene av arbeidet på byggeprosjektet. Kravet om uavhengig kontroll omfatter både våtrom og lufttetthet ved nybygg, samt ved søknadspliktig ombygging av våtrom i alle typer boliger.

Hvorfor er uavhengig kontroll obligatorisk?

Fra 1. januar 2013 ble det innført nye byggeforskrifter som pålegger en uavhengig tredjepart å foreta kontroller av våtrom og lufttetthet i alle nyoppførte boliger. Kontrolløren skal være helt uavhengig og ikke ha noen forbindelser til de som utfører arbeidet. Vanligvis er det derfor du, som eier av boligen og ansvarlig for tiltaket, som bestiller uavhengig kontroll.

Arealmåling

Bygningers areal måles og beregnes ved hjelp av definerte kriterier som for eksempel BRA (bruksareal), og BTA (bruttoareal), i tillegg til BYA (bebygd areal) med flere. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling tar spesielt for seg BTA og BRA, i tillegg til å definere romfordelingen i form av primærrom (P-ROM) og sekundærrom (S-ROM) for BRA. P-ROM og S-ROM erstattes nå av de nye definisjonene BRA-i og BRA-e/Bra-b, og fremover vil det bli disse som spesifiseres i takstrapporter.

Overtakelse / Ferdigbefaring

Mange boligkjøpere opplever dessverre problemer med entreprenører etter å ha kjøpt nybygg. Det er ikke sjelden at det avdekkes feil og mangler som kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner.

En bolig skal oppfylle alle krav satt av norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En fagperson vil ha et mye bedre grunnlag for å vurdere boligens tilstand, og kan identifisere eventuelle feil og mangler som du selv kanskje ikke ville lagt merke til.

Byggeledelse / prosjektledelse

En byggeleder har ansvaret for å dirigere byggeprosessen på byggeplassen og fungerer som representant for tiltakshaver i daglig drift. I tillegg innebærer dette å ha fullstendig oversikt, inkludert ansvar for økonomistyring, sikkerhet, administrasjon, samt helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Anbudskontrahering

Hjelp med anbudsprosessen kan være en betydelig tids- og kostnadsbesparelse, enten for enkeltpersoner eller bedrifter

Ansvarlig søker

Har du planer om å realisere et næringsbygg, bolig, fritidsbolig eller en utvidelse? I henhold til byggesaksforskriften (SAK 10) kategoriseres dette som et tiltak, og som eier av prosjektet blir du definert som tiltakshaver. Dersom du trenger assistanse med søknadsprosessen, samarbeider vi med deg om utarbeidelse av søknadstegninger og leverer en fullstendig byggesøknad. Etter at kommunen har gitt rammetillatelse, har du avhengig av prosjektet, muligheten til å velge om du ønsker å gjennomføre bygget/utvidelsen i en eller flere faser.

Vi tilbyr tegninger gjennom Total Prosjektering. Du kan lese mer om det her. 

Arbeidsprossesen

Hvordan et godt prosjekt ofte blir til:

01. Mulighetsstudie/Idemyldring

Et prosjekt starter ofte med en drøm. Man ser for seg hva man ønsker, eller kanskje ikke helt. Prosjektet starter derfor ofte med en gjennomgang av hva som er mulig på din eiendom. Vi lager så noen enkle skisser før vi går videre i prosessen

02. Planlegning

Her starter vi med mer detaljerte tegninger. Ofte har vi en gjennomgang med kommunen på dette stadiet, hvor prosjektet blir diskutert og tilpasset innenfor rammene.

03. Ferdige tegninger

Når tegningene er ferdig og du er fornøyd, blir byggesøknad utarbeidet, nabovarsler sendt ut og søknad sendt. Da er det bare å glede seg til selve byggeprosessen starter.


ØNSKER DU MER INFORMASJON OM HVA VI KAN HJELPE DEG MED?

Kontakt oss

Skal du i gang med å bygge hus, hytte eller garasje eller skal du bygge på eksisterende bolig? Vi i Total Prosjektering har bistått fornøyde kunder siden 2013.